5. 0 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost - Moorvenweg 2-2a”

Met toepassing van de VAB (Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing)-regeling uit de Gids Buitenkans maakt het bestemmingsplan een functiewijziging mogelijk van twee bestaande karakteristieke schuren aan de Moorvenweg 2a. De schuren mogen verbouwd worden tot (bedrijfs)woning en tot ontmoetingsruimte ten behoeve van de mini camping De Loeks en de buurtbewoners. Verder maakt het plan de bouw van 2 trekkershutten mogelijk en legt het plan vast dat op de mini camping 10 camperplekken zijn toegestaan. Tegen het ontwerp zijn 2 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de bespreking in de Stadsdeelcommissie Zuid op 12 december wordt een bepaling in de bestemmingsregels toegevoegd. In dit voorstel is het aangepaste raadsvoorstel opgenomen.