2. 0 Uitvoering motie/amendement uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur

Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021 het amendement “Uitvoeren motie Uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur” en de motie “Uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur” ingediend. De motie en het amendement richt zich op het opvolgen van de adviezen van het Kwaliteitsteam dat voor de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis was ingesteld. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor Technology Base Twente een onafhankelijke gebiedsregisseur in te stellen, en deze vorm te geven als adviseur aan de gemeente in het kader van haar bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunningen en meer algemeen in haar bevoegdheid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.