8. 0 Vaststellen bestemmingsplan Groene Scheg 2016 - Welnalaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "groen Scheg 2016 - Welnalaan" vast te stellen.
Dit bestemmingsplan voorziet in het verschuiven van een woonbestemming met bouwvlak voor een nog te bouwen woning aan de Welnalaan, ten noorden van de Voortmansweg. De bouw van de woning is in 2012 reeds mogelijk gemaakt met bestemmingsplan 'Groene Scheg- herziening 1' en vervolgens overgenomen in bestemmingsplan 'Groene Scheg 2016'. Realisatie van een woning op de huidige locatie van de woonbestemming met bouwvlak is bij nader inzien echter niet optimaal. Daarom worden woonbestemming en bouwvlak circa 15 meter in oostelijke richting en circa 20 meter in noordelijke richting verschoven.