1. 1 Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe

Na de sluiting van de voormalige vliegbasis Twenthe is een uitgebreid traject doorlopen om tot herontwikkeling van het gebied te komen. Een goede balans tussen economische ontwikkeling en natuurbehoud- en ontwikkeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op basis van het advies van de Commissie van Wijzen is er de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het opstellen van een milieueffectrapportage (MER), het actualiseren van de gemeentelijke en provinciale visies en het vaststellen van het luchthavenbesluit. Om daadwerkelijk gebruiks- en bouwmogelijkheden te kunnen bieden voor de ontwikkeling van het voormalige militaire terrein is het noodzakelijk de beleidskaders en regelgeving te vertalen naar bestemmingsplannen en regels rondom ruimtelijke kwaliteit. Deze plannen zijn gedeeld met de omgeving tijdens het vooroverleg en de zienswijzentermijn. Vervolgstap in de procedure is vaststelling van de plannen door de gemeenteraad. Na uitgebreid ecologisch onderzoek is de balans tussen economie en ecologie gevonden en vastgelegd in de plannen. Het college biedt daarom deze gewijzigde plannen nu aan ter vaststelling.

Vergaderingsgegevens

Secretaris:
raadsgriffie
Tijd:
19:30 - 22:30 uur
Plaats:
Raadzaal Stadhuis
Algemene documenten